Rozporządzenie o ochronie danych osobowych w placówce CKI.EDU.PL

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu https://cki.edu.pl jest Niepubliczne placówka kształcenia ustawicznego – Centrum Kształcenia Instruktorów,  zlokalizowane w Kozach na ul. Kalinowej 15

2. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu https://cki.edu.pl odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO oraz zgodnie z Ustawą ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz,1000).

3. Dane osobowe Użytkowników serwisu https://cki.edu.pl są przetwarzane i przechowywane w celu  wystawienia uprawnień trenerskich/instruktorskich, które zostaną nadane po ukończeniu kursu oraz na potrzeby weryfikacji uczestników kursu przez Administratora strony.

4. Podanie przez Użytkownika danych określonych w art.22  Kodeksu Pracy (Dz.U.2018 r. poz. 917) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obligatoryjny, zgodnie z art.6 ust 1 lit. C. RODO. Wymienione wyżej dane obowiązkowe obejmują:

  1. Imię (imiona) i nazwisko,
  2. Datę urodzenia
  3. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  4. Wykształcenie

5. Dane osobowe Użytkownika podane podczas rejestracji w portalu https://cki.edu.pl są przechowywane przez Niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego – Centrum Kształcenia Instruktorów.

6. Podanie przez użytkownika dodatkowych danych osobowych, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. A RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą.

7. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez 12 miesięcy od momentu ukończenia kursu oraz wydania dokumentacji kończącej kurs.

8. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnianie jedynie na podstawie przepisów prawa, uprawnionym do tego podmiotom i organom.

9. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora, zgodnie z określonym zakresem obowiązków.

10. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

11. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego – Centrum Kształcenia ustawicznego jako Administrator danych osobowych Użytkowników dba o odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, w szczególności uniemożliwiając dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

12. Użytkownikom przysługuje prawo do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania ich uzupełniania, sprostowania oraz aktualizacji treści danych osobowych,
  2. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

13.  Dane osobowe Użytkowników nie są i nie będą przetwarzane w formie profilowania.

14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.