NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

‘CENTRUM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW’

 

·         Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „Centrum Kształcenia Instruktorów’  działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

·         Siedziba placówki mieści się w Kozach na ul, Cmentarnej 19

·         Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kuratorium Oświaty w Katowicach

·         Placówka jest niepubliczna i prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (niepubliczna placówką kształcenia ustawicznego).

Osoba prowadząca placówkę:

Konrad Adamaszek – zamieszkały 43-340 Kozy ul. Kalinowa 15

 

Cele i zadania placówki:

·         Celem placówki jest realizacja pozaszkolnych form kształcenia, które obejmują zdobywanie wiedzy oraz rozwój osobowości

·         Przygotowanie kursantów do wykonywania pracy w charakterze trenera/instruktora

·         Edukacja w zakresie rekreacji ruchowej.

·         Centrum Kształcenia Instruktorów organizuje kursy w formie e-learningowej, które kształcą kursantów  na odległość.

·         Zastosowanie  nowatorskich metod kształcenia poprzez materiały dydaktyczne w formie:  filmów instruktażowych, zdjęć zawierających opisy, oraz plików tekstowych

·         Wszystkie kursy oraz programy nauczania są zatwierdzone przez Dyrektora Placówki, oraz wicedyrektora którzy są osobami prowadzącymi placówkę. Jednoczenie są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Kursy opracowane są przez Trenerów/Instruktorów, będących pracownikami placówki

 

Organizacja Placówki:

·         Placówka prowadzi kursy w systemie e-learningowym

·         Warunkiem ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego składającego się z 10 pytań wielokrotnego wyboru

·         Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje certyfikat w formie pliku do ściągnięcia. Może również dokupić dodatkową dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.

·         Za działalność Placówki odpowiada dyrektor oraz wicedyrektor Placówki.

·         Dyrektor oraz wicedyrektor jest powoływany i odwoływany przez osobę prowadzącą Placówkę. Osoba prowadząca Placówkę może być jednocześnie jej Dyrektorem.

·         Dyrektor wyznacza wicedyrektora, który pełni funkcje dyrektora w razie jego niedyspozycji lub nieobecności

Organem Placówki jest jej Dyrektor. Jest nim Konrad Adamaszek oraz wicedyrektor. Jest nim Barbara Solarz

·         Do zadań dyrektora, oraz wicedyrektora Placówki należy w szczególności:

a. Kierowanie działalnością Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b. Zatrudnianie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć,

c. Nadzór nad kadrą Trenerów,

d. Zatwierdzanie programów nauczania,

e. Ocena organizowanych szkoleń na podstawie przeprowadzonych ankiet,

f. Prowadzenie pełnej dokumentacji w Placówce,

g. Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki.

Do realizacji zadań, o których mowa w punckie “Cele i zadania placówki”,  Placówka zatrudnia kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonymi stosownym dokumentem (dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne).

 

Prawa i obowiązki pracowników:

·         W celu realizacji zadań Placówki, Dyrektor oraz wicedyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych prac na podstawie o umów cywilno-prawnych

·         Decyzje o podjęciu współpracy z pracownikiem (Instruktorem lub Trenerem) podejmuje Dyrektor placówki lub wicedyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych ( Cv, List motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

·         Kursy mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, posiadający odpowiednią wiedzę z danej formy kształcenia gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwani dalej „Trenerami” lub „Instruktorami”. Mogą to  być m.in.:

– instruktorzy i trenerzy sportowi,

– inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

 

Do obowiązków pracowników należy:

·         tworzenie kursów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

·         przygotowanie zestawu pytań z każdego przygotowanego kursu

·         uczestniczenie w organizowanych przez placówkę szkoleniach

·         dbanie o dobre imię placówki

·         rzetelne wypełnianie powierzonych zadań

 

 

 

Pracownicy mają prawo:

·         do pracy w odpowiednich warunkach

·         do otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę, zgodnie z podpisanymi umowami

·         do zgłaszania uwag i wniosków do Dyrektora lub wicedyrektora placówki

 

Sposób pozyskiwania środków finansowych na działalność placówki (w tym zasady odpłatności za usługi edukacyjne)

·         Odpowiedzialny za finansowanie Placówki jest organ prowadzący.

·         Organ prowadzący zapewnia bazę materialną, która odpowiada za realizację zadań statutowych Placówki

·         Organ prowadzący uzyskuje środki na finansowanie działalności Placówki  w formie odpłatności od uczniów/słuchaczy lub instytucji, które kierują swoich pracowników na szkolenie.

·         Udział w kursach i szkoleniach, które organizuje Placówka jest odpłatny

·         Organ prowadzący do swojego majątku zalicza również majątek  pochodzący z działalności Placówki.

·         Placówka może przyjmować dotacje  i darowizny.

·         Księgowość Placówki może prowadzić organ prowadzący, bądź biuro rachunkowe wybrane przez niego.

·         Dyrektor Placówki w porozumieniu z organem prowadzącym ustala wysokość oraz zasady płatności za kursy/szkolenia organizowane przez Placówkę

 

 

Prawa i obowiązki uczniów/słuchaczy, oraz zasady przyjmowania i rekrutacji  uczniów/ słuchaczy do placówki:

·         Uczniem/ słuchaczem kursu jest osoba, która kupiła kurs i zarejestrowała się na stronie www.cki.edu.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy i dostając dostęp do panelu użytkownika.

·         Za przyjęcia zgłoszenia oraz rekrutacje słuchaczy odpowiedzialny jest Dyrektor oraz wicedyrektor placówki.

·         Przyjęcie Słuchacza następuje poprzez spełnienie przez niego odpowiednich wymagań m.in. warunek posiadania ukończonego 18 roku życia w dniu zakupu kursu, oraz wykształcenia minimum średniego.

·          Uczeń/Słuchacz ma prawo do:

·         Zapoznania się z treścią programu i regulaminem nauczania.

·         Zgłaszania swoich uwag oraz nieprawidłowości , które dotyczą przebiegu kursu/ szkolenia lub spraw dotyczących bezpośrednio Placówki do Placówki CKI.

·         Prawidłowej, szczerej, oraz bezstronnej oceny zdobytej przez niego wiedzy.

·         Rezygnacji ze szkolenia na zasadach, które są określone w regulaminie.

·          Obowiązkiem Ucznia/Kursanta jest:

·         Stosowanie się do regulaminu placówki

·         Przystąpienie do  egzaminu końcowego, który sprawdza zdobytą poprzez naukę plików tekstowych, zdjęć oraz filmów instruktażowych wiedzę.

·         Samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego/ egzaminu końcowego

·         Zapoznanie się ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi, które zostały udostępnione przez Placówkę.

·         Regulowanie płatności za udział w formach kształcenia w terminach i kwotach podanych w regulaminie.

·          Dyrektor oraz wicedyrektor ma prawo skreślić ucznia/ słuchacza w przypadku:

·         Nieuiszczenia opłaty za udział w kursie  w odpowiednim terminie

·         Niestosowanie się do postanowień regulaminu Placówki